รับพระราชทานโล่ที่ระลึกใน “วันมหิดล” ปี 2566
รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสนา โยธินารักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และรับพระราชทานโล่ที่ระลึก โดยคณะเทคนิคการแพทย์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมบริจาคโลหิต
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างต่อเนื่องเสมอมา ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566
เวลา 17.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปี 2566

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ทั้ง 4 ท่านดังนี้
1.ผศ.อดุลย์ บุญเฉลิมชัย
2.ผศ.ดร.สุพัตรา วัฒนสาธิตอาภา
3.ผศ.ดร.จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
4.ผศ.ดร.สมพล แพรพันธ์

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ และ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565
จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ศรัณย์ธรรม์ ภูริจารุยางกูร รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงานนวัตกรรมเรื่อง "Point-of-care DNA strip test" ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ศรัณย์ธรรม์ ภูริจารุยางกูร รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานประกวดนวัตกรรม ณ ประเทศเกาหลี เรื่อง Syphilis HNB Colorimetric Test

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“เหรียญจิตอาสาสุริยะเทพ” จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต

“มอบให้ทีมงานจิตอาสา” สำหรับการตรวจ covid-19 antigen test ให้กับบุคลากร นักศึกษา พนักงานร้านค้าในมหาวิทยาลัยรังสิต และชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยรังสิต

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลอาจารย์สอนดีเด่น 12 ปี และ อาจารย์สอนดีเด่น 6 ปี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขาวิชาการในระดับดีมาก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลอาจารย์สอนดีเด่น 9 ปี และ อาจารย์สอนดีเด่น 6 ปี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.กันทิมา ชูแสง
-ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557
-ได้รับรางวัลการสอนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ปี 2553-2555

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.อรนันท์ พรหมมาโน
-ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 6 ปี ซ้อน
-รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2557

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
-ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 6 ปี ซ้อน
-รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2558
-ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นสาขางานวิจัย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์
-ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 6 ปี ซ้อน
-ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2545

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.พรศรี ตันตินิติ
-ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 6 ปี ซ้อน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์สุดาภรณ์ เก่งการ
-ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 6 ปี ซ้อน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
-ได้รับรางวัลการสอนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ปี 2554-2556

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
-ได้รับรางวัลการสอนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ปี 2554-2556

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง
-ได้รับรางวัลการสอนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ปี 2554-2556
-อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลวิจัยยอดเยี่ยม ระดับมหาวิทยาลัยปี 2558 เรื่อง การสร้างการกลายพันธ์บางตำแหน่งในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีน CD 137 ของมนุษย์โดยใช้เทคนิค Site-Direet Mutagenesis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
-ได้รับรางวัลการสอนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ปี 2554-2556

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณวริศรา ด้วงนคร
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและสนันสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณสุภาภรณ์ หงษ์ยนต์
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม
ได้รับรางวัลอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เนื่องในโอกาสวันหม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร ครั้งที่ 
26 เมื่อวันที่ 18ตุลาคม 2553
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผศ.สวรรยา พงศ์ปริตร
ได้รับรางวัล
- อาจารย์ดีเด่นสาขาความเป็นครู ประจำปี 2549 
- บุคลากรดีเด่นประจำปี 2549 
- รางวัลชมเชยโปสเตอร์งานวิจัยดีเด่น RSU Conference 2553
- รางวัล อาจารย์สอนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ปีการศึกษา 2550-2552
- รางวัล อาจารย์สอนดีเด่น 6 ปี ติดต่อกัน ปีการศึกษา 2550-2555
บทสัมภาษณ์ >>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา
ได้รับรางวัล
- รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาการบริการสังคม ประจำปี 2553
- รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ปี 2550
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชัย
ได้รับรางวัลอาจารย์สอนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ปี 2549-2551
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ.บาจรีย์ จันทราภาณุกร
ได้รับรางวัลการสอนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ปี 2549-2551
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ.อรอุมา ญาณพาณิชย์
ได้รับรางวัลสื่อการเรียนการสอนทาง e-Leaning
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้บทเรียนใน intranet ได้ ประจำปี 2551
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณสุชาติ รอดรัตน์
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2550
บทสัมภาษณ์ >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
 
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต