---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
ดาวน์โหลดบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ไฟล์PDF
ดาวน์โหลดบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ไฟล์เวิร์ด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดใบปลดล็อคลงทะเบียนเรียน  
ดาวน์โหลด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์  
ดาวน์โหลด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อปฎิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์  
ดาวน์โหลด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดคู่มือลงทะเบียนเรียน  
ดูรายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปฎิทินการศึกษา  
ดูรายละเอียด
 
การจองห้อง 4-101-2 (Study room)  
นักศึกษาสามารถจองห้องผ่าน Link https://itsc.rsu.ac.th/meetingroom/4-101-2.html
QR Code
 
   
 
 
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต