หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษารหัส 2563-2564
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  142 หน่วยกิต
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่  8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชา
ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3  ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม                                                                                     
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล                                                                                       
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์

   
   หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ 72 หน่วยกิต
   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต
 
แผนการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การศึกษาหลักสูตรฉบับย่อ สำหรับ นศ.รหัส 63xxxxx ใบสำรวจการจบ มรส.37
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 วิชาบังคับก่อนสำหรับ นศ.รหัส 63 และ รหัส 64  
ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BIO 136 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)
BIO 137 ปฎิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(2-3-6)
CHM 124 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ 3(2-2-5)
ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 3(2-2-5) PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาตร์ชีวภาพ 3(2-3-6)
MAT 152 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) RSU 111 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
RSU 185 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ 3(2-2-5) XXX XXX หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึง 8 3(2-2-5)
XXXxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) XXXxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)
           
  รวม 19   รวม 20
ชั้นปีที่ 2       ชั้นปีที่ 2        
ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  
BCH 203 ชีวเคมี 3(2-3-6) ENL 128 การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
CHM 233 เคมีวิเคราะห์ 3(2-3-6) MIC 303 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6)
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทำงาน 3(2-2-5) PMC 101 เภสัชวิทยาทั่วไป 1(1-0-2)
PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) PAT 200 พยาธิสรีรวิทยา 2(2-0-4)
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) MTH 202 เครื่องมือวิทยาศาสสตร์ทางห้องปฏิบัติการ 1(1-0-2)
XXX XXX หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึง 8 6(4-4-10) MTH 204 พันธุศาสตร์และเทคนิคทางอณูชีววิทยา 3(2-3-6)
      MTH 205 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย 3(2-3-6)
      XXX XXX หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึง 8 3(2-2-5)
  รวม 19   รวม 19
ชั้นปีที่ 3   ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  
MTH 300 ภาคนิพนธ์ 2(0-6-3) MTH 304 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 2(1-3-4)
MTH 311 เคมีคลินิก 1 3(2-3-6) MTH 305 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4)
MTH 325 โลหิตวิทยา 1 3(2-3-6) MTH 312 เคมีคลินิก 2 3(2-3-6)
MTH 327 ปัสสาวะและสารน้ำ 2(1-3-4) MTH 326 โลหิตวิทยา 2 3(2-3-6)
MTH 333 กิณวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก 3(2-3-6) MTH 334 แบคทีเรียทางการแพทย์ 3(2-3-6)
MTH 352 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2(1-3-4) MTH 341 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-3-6)
MTH 361 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน 3(2-3-6) MTH 353 เทคนิคปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2(1-3-4)
  รวม 18   รวม 18
ชั้นปีที่ 4   ชั้นปีที่ 4  
ภาคการศึกษา S   ภาคการศึกษาที่ 2  
MTH 303 นิติวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2) MTH 400 ประมวลความรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1(1-0-2)
MTH 308 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ 1(0-3-2) MTH 404 คลินิกสัมพันธ์ 1(0-3-2)
MTH 314 พิษวิทยาเบื้องต้น 1(1-0-2) MTH 407 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจริยธรรม 1(1-0-2)
MTH 470 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 2(2-0-4) MTH 408 ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 6(0-24-12)
  รวม 5   รวม 9
ภาคการศึกษา 1      
MTH 411 เคมีคลินิก 3 3(2-3-6)            
MTH 421 โลหิตวิทยา 3 3(2-3-6)            
MTH 431 จุลชีววิทยาคลินิก 3(2-3-6)            
MTH 441 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6)            
MTH 461 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก 3(2-3-6)        
  รวม 15  
 
 
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต